четвер, 14 квітня 2016 р.

Цей чудовий Hot Potatoes

Упровадження сучасних інформаційних технологій навчання розкриває великі можливості для істотного зменшення навчального навантаження i водночас інтенсифікації навчального процесу, надання навчально-пiзнавальнiй діяльності творчого, дослідницького спрямування, яке природно приваблює школяра, результати якого приносять учню задоволення, стимулюють бажання працювати, набувати нових знань. До ігрових форм навчальної діяльності, наприклад, належить розв’язування кросвордів, які можна створити за допомогою програми hot potatoes. Hot Potatoes – набір програм, які надають викладачам можливість самостійно створювати інтерактивні завдання і тести для самоконтролю учнів. За допомогою програм можна створити різні типи вправ і тестів з різних дисциплін з використанням текстової, графічної, аудіо- та відео інформації. Особливістю цих програм є те, що створені завдання і тести зберігаються в стандартному форматі веб-сторінки, і для використання цих завдань і тестів необхідний тільки браузер. Цей набір програм використовується дуже широко в усьому світі, а також створені завдання і тести легко вбудовуються в систему дистанційного навчання Moodle. Програма розроблена в Центрі інформаційних технологій в гуманітарній освіті Університету Вікторії, Канада. До складу Hot Potatoes входять 5 програм для складання завдань і тестів різних видів. Кожен блок можна використовувати автономно, як самостійну програму, вони і запускаються окремо із загальної оболонки.

Використання ППЗ на уроках

    Використання ППЗ на уроках математики здатне в повній мірі виконати основні завдання навчання математики в початковій школі, забезпечити належний розвиток учнів у галузі інформатизації та покращити процес навчання в школі взагалі. Більшість питань математичної освіти повинні бути засвоєні в початкових класах на такому рівні, щоб стати надбанням учнів на все життя. Решта питань програми з математики для початкових класів опрацьовується з метою підготовки до ґрунтовного вивчення відповідного матеріалу в наступних класах. 
    Математика в початкових класах має як практичне, так і духовне значення. Насамперед, курс математики початкових класів забезпечує подальше вивчення математики в середніх класах. Математичні знання, набуті в початкових класах, потрібні к повсякденному житті, під час вивчення інших дисциплін, для розуміння повідомлень засобів масової інформації. Молодші школярі отримують початкові уявлення про принципи і закони, що лежать в основі математичних чинників. Це, насамперед, стосується десяткової системи числення та властивостей арифметичних дій. 
   Істотним на початковому етапі є оволодіння обчислювальними вміннями і навичками. Духовне призначення вивчення математики проявляється у внеску в розумовий розвиток, у становлення і розвиток моральних рис, в естетичне виховання людини. Розгляд математичних понять, розв'язування задач включає в процес пізнання різні прийоми і методи людського мислення. Важливим завданням математики в початкових класах є розвиток пізнавальних здібностей у дітей. Необхідно розвинути у них вміння спостерігати й порівнювати, виділяти риси схожості та відмінності у порівнювальних об'єктах, виконувати такі  операції, як аналіз, синтез, узагальнення, абстрагування, конкретизація. Саме у цьому і надасть велику допомогу ППЗ.

неділя, 3 квітня 2016 р.

Інтерактивні технології в навчанні

Слово «інтерактивне» складається з двох слів «інтер» та «активне».
Перша частина слова – «інтер» від латинського «inter-». В латині «inter-» означає: «взаємно», «обопільно», «вкупі», «спільно», «між». Друга частина слова – «активне», також походить з латини – від слова «activus». Воно означає: «рухливе», «діяльне», «жваве», «енергійне».
Так що, «інтерактивне навчання» – це технології навчання, які дають можливість та сприяють учням
  • спільно, взаємно, обопільно та вкупі
  • жваво, енергійно й рухливо
займатися під час навчального процесу.
Слово «інтерактивний» можна трактувати і як здатний до діалогу. Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації навчальної діяльності, яка має конкретну, передбачену мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умова постійної, активної взаємодії усіх учнів. Інтерактивне навчання – це діалогічне навчання, у ході якого здійснюється взаємодія вчителя й учня. Мета інтерактивного навчання – створити комфортні умови навчання, за яких учень відчуває успішність, свою інтерактивну досконалість, що робить продуктивним сам освітній процес. Інтерактивні дидактичні матеріали онлайн, інтерактивні презентації, сервіси для підтримки взаємодії та співробітництва покликані стати інструментом залучення кожного учня до колективної співпраці.

Дидактичні можливості програм офісного пакету

   Робоче місце сучасного користувача комп'ютера практично неможливо уявити без офісного пакету. Універсальне цільове призначення засобів, що входять в його склад, обумовили широке розповсюдження цього програмного засобу серед всіх категорій користувачів - від наукових співробітників до секретарів. Що ж до школи, то можливості офісного пакета дають вчителю інструмент створення різноманітних дидактичних матеріалів:різнорівневі завдання, тести, опитувальники можна створити засобами табличного, текстового процесора і редактора презентацій.З кожним роком ці можливості стають все більш різноманітніші і цікавіші. 
Наприклад ось деякі з них:
тест, розроблений інструментами MS Word, тест, зроблений в середовищі табличного процесора, 
ігрові презентації, що роблять урок цікавим і насиченим. 
  

пʼятниця, 1 квітня 2016 р.

четвер, 24 березня 2016 р.

Завдання для учнів 5 класу

Ви переглянули відеофільм про введення інформації в пам'ять комп'ютера з клавіатури. Ви вже знаєте на які групи поділяються клавіші і які функції вони виконують. Пропоную виконати завдання.
Вам необхідно буде поставити у відповідність дію і елемент, який цю дію виконує.Матеріал для учнів 5 класу

Перегляньте  відеоматеріал по темі "Введення інформації в пам'ять комп'ютера".  Зверніть увагу на групи клавіш на клавіатурі та їх функції.